Toernooireglement

Toernooireglement 16de Limburg Open 2024

Artikel 1 SPELREGELS

De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE Regels voor het Schaakspel in de officiële Engelse versie (Handbook FIDE: E.I Laws of Chess), met als representatieve Nederlandse versie de door de KNSB uitgegeven vertaling, editie 1 januari 2023 (hierna: FIDE-Regels), voor zover in dit reglement niet anders is bepaald.

Artikel 2 INDELING IN GROEPEN

 1. De spelers worden aan de hand van speelsterkte verdeeld over de volgende groepen:
  • één tienkamp: enkel voor spelers op uitnodiging,
  • één A-groep: toegankelijk voor spelers met een rating van minimaal 2050,
  • één B-groep: toegankelijk voor spelers met een rating tussen 1800 en 2100,
  • twee C-groepen: toegankelijk voor spelers met een rating van maximaal 1850.
 2. Naast deze groepen is er een Veteranengroep, waarin spelers, geboren vóór 1965, op hun verzoek, en ongeacht hun speelsterkte, worden ingedeeld.
 3. De verdeling over de C-groepen geschiedt zodanig dat deze groepen qua speelsterkte gelijkwaardig zijn.
 4. Bij de bepaling van de in aanmerking te nemen speelsterkte van een speler wordt als rangorde gehanteerd:

a.) de FIDE-rating volgens de ratinglijst d.d. 1 mei 2024;

b.) de KNSB-rating volgens de ratinglijst d.d. 1 mei 2024;

c.) de nationale rating, volgens de laatst verschenen ratinglijst.

Om bijzondere redenen kan de organisatie van deze volgorde afwijken.

 1. Spelers van wie geen rating kan worden vastgesteld, worden in een C-groep ingedeeld.
 2. Om bijzondere redenen kan de organisatie spelers in een andere groep indelen. Indien een speler meent één of meerdere bijzondere redenen te hebben om in een andere groep ingedeeld te worden, dient deze hiervoor een dispensatieaanvraag te sturen naar de organisatie uiterlijk 2 weken voor aanvang van het toernooi. Aanvragen die later binnenkomen, worden niet gehonoreerd.

Artikel 3 SPEELRONDEN

 1. Het aantal speelronden bedraagt 9 voor de tienkamp en 7 voor de andere groepen.
 2. Spelers in de A-, B- en C-groepen mogen van de eerste vier ronden één ronde vrij (een bye) nemen als zij vóór de aanvang van het toernooi aan de wedstrijdleiding hebben kenbaar gemaakt dát en welke ronde zij een bye nemen. Voor een bye wordt als score een ½ punt toegekend. De toernooiorganisatie kan op verzoek van de desbetreffende speler na de aanvang van het toernooi het nemen, wijzigen of het annuleren van een bye toestaan.
 3. Een speler die een bye heeft opgenomen, dan wel kenbaar heeft gemaakt een bye te willen opnemen, komt niet in aanmerking voor de toekenning van een bye als gevolg van een oneven aantal deelnemers.
 4. Spelers in de Veteranengroep mogen van de eerste zes rondes twee rondes afwezig zijn als zij tijdig vooraf bij de wedstrijdleiding hebben kenbaar gemaakt dát en welke ronde(s) zij afwezig zijn. Voor deze afwezigheid per ronde wordt als score ½ punt toegekend.

Artikel 4 PARING

 1. De indeling van partijen geschiedt volgens het – op rating gebaseerde – Dubov Swiss Pairing System (FIDE-Handbook: C04.3.3) en met het indelingsprogramma Swiss Manager.
 2. In alle groepen van meer dan 70 deelnemers wordt de indeling gebaseerd op accelerated pairings over de eerste 4 ronden.
 3. De paringsnummers worden aan de spelers toegekend aan de hand van de deelnemerslijst, die wordt gevormd door de rating van de spelers te ordenen in afnemende volgorde, waarbij aan de speler met de hoogste rating paringsnummer #1 wordt toegekend. Spelers van wie geen rating kan worden vastgesteld, worden in alfabetische volgorde aan de hand van hun achternaam aan het einde van de deelnemerslijst geplaatst.
 4. Een partij die na 5 uur (en in de voorlaatste ronde na 4,5 uur) spelen nog niet is afgerond, kan door de wedstrijdleiding ten behoeve van de paring als remise worden beschouwd.
 5. Spelers kunnen opnieuw worden ingedeeld indien blijkt dat hun tegenstander de desbetreffende speelronde niet speelt.
 6. Als een speler om welke reden dan ook tijdens een ronde waarvoor hij gepaard werd, niet in staat is om te spelen, dient hij zo snel mogelijk de toernooiorganisatie hiervan op de hoogte te (laten) stellen. Dit kan door te bellen naar het op de website van de organisatie vermelde telefoonnummer.

Artikel 5 SPEELSCHEMA

 1. Een speler moet binnen 30 minuten na het op de website van de organisatie vermelde aanvangstijdstip van de partij aan het schaakbord verschijnen. Doet hij dat niet, dan verliest hij zijn partij, tenzij de arbiter anders beslist.
 2. Een speler die niet tijdig verschijnt zonder voorafgaand bericht, of geen gegronde reden had om zijn vertraging dan wel afwezigheid niet voorafgaand te melden, kan worden uitgesloten van het toernooi.

Artikel 6 SPEELTEMPO

 1. Het speeltempo in alle groepen bedraagt per speler 2 uur, vermeerderd met 15 seconden per zet.
 2. Indien een partij langer duurt dan 5.15 uur – in de voorlaatste en de laatste ronde langer dan 4.45 uur – en de hoofdarbiter, na overleg met de organisatie, meent dat het toernooiverloop door de lengte van de partij in gevaar komt, mag de arbiter de partij onderbreken, beide spelers 5 minuten extra op de klok geven, de increment per zet uitzetten en de partij verder laten spelen. Op deze laatste fase van de partij zijn richtlijnen III.3.1.2 en heel III.5 van de FIDE-Regels van toepassing.

Artikel 7 FORMULIEREN

 1. Spelers noteren hun partij op een door de organisatie verschaft (doordruk)notatieformulier.
 2. Na afloop van de partij levert iedere speler het originele exemplaar van het notatieformulier bij de wedstrijdleiding in, met op het formulier vermelding van de uitslag en ondertekening.
 3. Spelers vullen daarnaast de namen en de uitslag van de partij in op een door de organisatie verschaft uitslagformulier, ondertekenen dat allebei en leveren dat vervolgens bij de wedstrijdleiding in.

Artikel 8 GEDRAGSREGELS

 1. Het gebruik van een mobiele telefoon, laptop, tablet-pc of ander elektronisch toestel in het spelersgebied is uitsluitend toegestaan voor personen die tot de toernooiorganisatie behoren of aan personen die hiervoor toestemming van de arbiter hebben verkregen. Een speler mag voor aanvang van zijn partij een mobiele telefoon of ander elektronisch communicatiemiddel uitgeschakeld op eigen risico in de speelzaal meebrengen, maar hij mag deze tijdens de partij niet op zich dragen. Mogelijke voorbeelden waar men dat toestel wel mag laten, zijn langs zijn bord, in zijn jas (die aan de kapstok of aan zijn stoel hangt) of in een (hand)tas. Uiteraard mogen deze toestellen (al dan niet via de jas of (hand)tas) tijdens de partij niet meegenomen worden buiten de speelzaal. Indien wordt vastgesteld dat een speler tijdens zijn partij toch zo’n toestel op zich draagt zonder toestemming van de arbiter, dan verliest hij de partij en zijn tegenstander wint.
 2. Als de arbiter constateert dat zo’n toestel niet uitgeschakeld op een geoorloofde plaats in de speelzaal is, dan krijgt de spelende eigenaar 10 minuten in mindering bij de eerste keer en verliest deze de partij bij de volgende keer. Indien er bij de straftijd een tijdsoverschrijding voorkomt, dan verliest hij de partij en het resultaat van zijn tegenstander wordt door de arbiter bepaald. Indien een speler voor de eerste keer in die ronde de speelzaal betreedt na het begin van de partij en voor het einde van in de art. 5 lid 1 bepaalde default time, dan mag hij zich nog in regel stellen met betrekking tot de mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddel voordat hij zijn eerste zet doet.
 3. Een speler mag tijdens de partij geen horloge op zich dragen (analoge horloges inclusief). Indien wordt geconstateerd dat een speler tijdens de partij toch een horloge op zich heeft, dan bepaalt de arbiter welke sanctie wordt toegepast.
 4. De arbiter heeft het recht te onderzoeken of dat een speler een toestel of een horloge op zich draagt. Indien een speler weigert mee te werken aan dat onderzoek, verliest de speler zijn partij en wordt hij voor de resterende rondes uit het toernooi gezet. Verder kan de hoofdarbiter hiervan een verslag maken en dit opsturen naar de FIDE Fair Play Commissie.
 5. Onder spelersgebied wordt verstaan de voor de spelers en het publiek toegankelijke ruimtes in de Geusselthal (speelzaal, toiletten, kantine), alsmede de door de wedstrijdleiding aangewezen rookruimtes buiten het gebouw met een straal van ca. 10 meter vanaf de uitgang naar die rookruimte.

Artikel 9 EINDSTAND

 1. Bij de bepaling van de eindstand wordt de volgende rangorde gehanteerd:

a. de score,

b. onderling resultaat (uitsluitend indien alle betrokken spelers onderling tegen elkaar gespeeld hebben of indien de ontbrekende uitslagen geen invloed hebben op de uitkomst),

c. average rating of opponents (ARO), met uitzondering van de C-groepen, waar het onderscheid alsdan wordt gemaakt via Buchholz en vervolgens zo nodig Sonneborn-Berger,

d. loting.

2. De winnaar van de A-groep krijgt de titel Open Limburgs Kampioen 2024.

Artikel 10 LiSB-TITELS

 1. Het toernooi geldt tevens als kampioenschap van de Limburgse Schaakbond en als senioren- en veteranenkampioenschap van Limburg. Senioren zijn de spelers die geboren zijn vóór 1975 en die niet uitkomen in de veteranengroep. Veteranen zijn de spelers die uitkomen in de veteranengroep.
 2. Van de spelers die sinds 1 mei 2024 als lid van een bij de LiSB aangesloten vereniging geregistreerd staan, krijgt:

a. de hoogst geëindigde speler in groep A de titel: Limburgs Kampioen 2024,

b. de hoogst geëindigde senior de titel: Limburgs Seniorenkampioen 2024,

c. de hoogst geëindigde veteraan de titel: Limburgs Veteranenkampioen 2024.

3. Bij gelijk eindigen wordt voor de toekenning van de titels de eindstand bepaald door de in art. 9 lid 1 opgenomen scheidingsregels.

4. Als in minstens twee groepen van de A-, B- en C-groepen spelers deelnemen die in aanmerking komen voor het seniorenkampioenschap, wordt, in afwijking van art. 9 lid 1, de toekenning van de titels en prijzen in deze categorieën bepaald door de Toernooi Prestatie Rating (TPR) van de, voor de betreffende prijs in de categorie in aanmerking komende, hoogst geëindigde speler in elke groep, en als die TPR geen uitsluitsel biedt, door loting.

Artikel 11 SANCTIES

Onverminderd mogelijke sancties op grond van de FIDE-Regels kan een speler die handelt in strijd met dit reglement of die zich misdraagt, door de wedstrijdleiding, na overleg met de organisatie, worden uitgesloten van het toernooi als de ernst van de overtreding(en) of de misdraging(en) die uitsluiting rechtvaardigt.

Artikel 12 BEROEP

 1. Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding is beroep mogelijk, tenzij beroep in de FIDE-Regels is uitgesloten.
 2. Een beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de wedstrijdleiding binnen een half uur na het einde van de betrokken partij of na de gepleegde of bekendgemaakte feiten.
 3. Een beroep wordt onverwijld voorgelegd aan de Commissie van Beroep. Deze bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden, die door de organisatie worden benoemd.
 4. Een lid van de Commissie van Beroep dat direct of indirect belang heeft bij een beroepskwestie, wordt voor de behandeling van het beroep vervangen door een reservelid. Of een lid zo’n belang heeft, wordt bepaald door de hoofdarbiter of diens plaatsvervanger.
 5. De uitspraak van de Commissie van Beroep is voor alle partijen bindend.

Artikel 13 SLOTBEPALING

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding na overleg met de organisatie.